února 28, 2009

Více informací o rodu Shidaisaurus

O rodu Shidaisaurus jsem na blog napsal přede dvěma dny. Informace jsem tehdy čerpal z jediného zdroje - blogu Theropoda. Stačilo ovšem počkat několik dní a již se objevily i detailnější informace včetně abstraktu.

Začněme právě s abstraktem. Ten říká, že nový teropodní dinosaurus Shidaisaurus jinae byl popsán na základě nekompletní kostry, nalezené blízko báze Upper Lufeng Formation v Yunnanu (Čína). Tato formace je datována do rané střední jury. Ze střední jury Yunnanu je Shidaisaurus vůbec prvním známým teropodem. Od ostatních jurských teropodů lze nový rod a druh rozlišit na základě několika autapomorfických znaků mozkovny, čepovce (druhého krčního obratle) a pánevního pletence. Absence jakýchkoli pleurocélů (čili pneumatizovaných otvorů) v čepovci nebo obratlech z přdní části dorzální série svědčí o tom, že je nový teropod z Lufengu relativně primitivní a více plesiomorfický než většina čínských teropodů ze střední nebo svrchní jury. Většina čínských teropodních taxonů pocházejících z jury však nebyla uspokojivě popsána, takže se autoři zmiňují o potřebě dalších, více detailních studií pro určení fylogenetické pozice druhu Shidaisaurus jinae. Tolik abstrakt. Matt Martyniuk na svém blogu dále píše o výsledcích jakési analýzy. Zde mi není zcela jasné, jestli má na mysli tu Cauovu (je to možné, protože na jeho blog Theropoda odkazuje), anebo jinou analýzu, provedenou autory studie. Podel Martyniuka je Shidaisaurus blízce příbuzný rodu Monolophosaurus. V Cauově kladogramu je nicméně Shidaisaurus v rámci nepojmenovaného kladu sesterským taxonem kladu Allosauroidea a rodu Neovenator, zatímco Monolophosaurus stojí mimo tento klad. Martyniuk dále mluví o podobnosti s "možným raným celurosaurem" rodu Gasosaurus (který však v Cauově analýze vyšel jako nejbazálnější tetanura vůbec, zcela mimo Neotetanurae), a zmiňuje i podobnost se sinraptoridy. Na základě Martyniukova textu mi ale stále není jasné, jestli má k dispozici studii s analýzou nebo špatně interpretuje výsledky analýzy Cauovy. Problém ale řeší Bill Parker na blogu Chinleana. Ten doslova píše: "autoři tvrdí, že (Shidaisaurus) je více plesiomorfický než Sinraptor, Yangchuanosaurus a "Szechuanosaurus", přestože v tomto okamžiku nebyli schopní podložit toto tvrzení analýzou." Z toho tedy vyplývá, že v samotné studii žádná analýza provedena nebyla. Andrea Cau se svou analýzou potvrdil tvrzení autorů jen částečně. V jeho podání je sice Shidaisaurus skutečně primitivnější než Sinraptor, je ale pokročilejší než "Szechuanosaurus" a Yangchuanosaurus do jeho analýzy zahrnut nebyl.

DinoData, která tvrdošíjně komolí novému teropodovi druhové jméno, uvádí ještě několik dalších částí studie. Dozvídáme se o etymologii: rodové jméno je odvozeno z druhého slova v sousloví "Jin-Shidai", což je název společnosti, která u fosilní lokality vlastní "Jurassic World". Čínské "shidai" reprezentuje čas, věk, éru nebo epochu. Druhové jméno je pro změnu odvozeno z prvního slova v názvu již zmíněné společnosti. Slovo "jin" znamená kovové zlato a podle autorů se užívá v názvu různých společností poměrně často. V přetištěné části "Horizon and Locality" se dozvídáme větší podrobnosti o místě nálezu: A´na, vesnice Laochangjing, okres Chuanjie, Lufeng. Shidaisaurus byl teropodem "střední až velké" velikosti. Autapomorfie, které jej odlišují od ostatních tetanur jsou následující: supraokcipitál se nepodílí na velkém týlním otvoru, protože je od něj oddělen exokcipitály; parokcipitální výběžek je lehce otočený dolů (odhadem asi 110 stupňů od vertikální osy); čepovec má velké, ostře zahrocené epipofýzy (epipofýza = posterodorzálně [dozadu a nahoru] směřující výběžek na zadních výběžcích kloubících neurální oblouku u krčních obratlů dinosaurů) a tenkou destičku mezi epipofýzou a neurálním trnem, která je širší než u jiných teropodů (pokud je u nich vůbec přítomná); délka kosti stydké od anteroventrálního k dorzoposteriornmu rohu je téměř stejně velká jako výška lopaty kyčelní kosti; absence spodního "výřezu" distálně od vyvýšené oblasti na kosti sedací (čili "obturator process" - nejsem si jistý, zda existuje český ekvivalent); relativně dlouhá kost sedací (více než 96% délky kosti stydké).

Zdroje:

http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10005&Itemid=67
http://chinleana.blogspot.com/2009/02/new-early-middle-jurassic-tetanuran.html
http://dinogoss.blogspot.com/2009/02/dawn-of-carnosaurs-shidaisaurus.html

Abstrakt studie:

Wu, X., Currie, P.J., Dong, X., Pan, S., and T. Wang. 2009. A new theropod dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China. Acta Geologica Sinica 83:9-24.

A new theropod dinosaur, Shidaisaurus jinae gen. et sp. nov., has been described on the basis of an incomplete skeleton. The specimen was found near the base of the Upper Lufeng Formation (early Middle Jurassic) in Yunnan, China. It is the first theropod dinosaur from the Middle Jurassic of Yunnan. Shidaisaurus jinae is distinguishable from other Jurassic theropods by certain features from the braincase, axis, and pelvic girdle. The absence of any pleurocoels in the axis or in any anterior dorsal vertebrae suggests that the new Lufeng theropod is relatively primitive and more plesiomorphic than most of the Middle to Late Jurassic theropods from China. Most Chinese taxa of Jurassic theropod dinosaurs have not been well described; a further detailed study will be necessary for us to determine their phylogenetic relationships with Shidaisaurus jinae.

2 komentáře:

  1. Tak teď jsem sám blázen, jestli je druhové jméno jinae nebo jiae... třeba na DinoData je totiž kompletně s "jiae", na základě čehož jsem opravil i svůj blog... ale zase třeba jiný abstrakt má "jinae"... :-/ Jirka

    OdpovědětVymazat
  2. Správně je jednoznačně Shidaisaurus jinae. V originální publikaci není ani jednou použita forma "jiae" (navíc by to ani neodpovídalo etymologii).

    Daniel Madzia

    OdpovědětVymazat

Sem můžete napsat svůj komentář ke článku.